Радна група и наш експертски тим интензивно раде на Предлогу нацрта закона о социјалном предузетништву који је 20. октобра 2011. године презентован у „Данас конференс центру“.

Социјално предузеће послује са крајњом мисијом да постигне што боље друштвене циљеве. Социјално предузеће свој приход инвестира у развој заједнице, запошљавање социјално угрожених група и у само предузеће. Социјално предузеће омогућује нова радна места за раднике који нису конкуренти, који су измештени или маргинализовани са „мејнстрим“ тржишта рада. Социјална предузећа употпуњавају потребе заједнице и могу пружати разне врсте услуга, повећавају капацитет радника и подстичу га да сеослони на сопствене могућности. Ова предузећа промовишу укључивање заједнице, њену обнову и бољи развој. Инострана искуства показују да социјална предузећа имају значајан утицај на заједницу и друштво.
У Србији концепт социјалног предузетништва није на адекватан начин препознат од стране јавних власти, па тиме ни од правног система, нити је довољно добро дефинисан, иако су значај и његови позитивни ефекти препознати у друштву. Не постоје правни прописи који на свеобухватан начин регулишу ову материју. Република Србија нема адекватну законску и подзаконску регулативу за функционисање социјалних предузећа, међутим, зачеци се већ назиру у неколико закона – првенствено у Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, којим се, по први пут, у нашу легислативе уводи термин “социјално предузеће”, као и у тек усвојеном Закону о социјалној заштити и Закону о задругама, где се такође, први пут у српској легислативи, уводи појам социјалних задруга.

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

НОВА ШАНСА ЗА ПОСАО!

 Иницирали смо доношење закона који ће омогућити запошљавање људи који нису конкурентни на тржишту рада.

ЖЕЛИШ ДА РАДИШ И ДА ОД СВОГА РАДА ПРИСТОЈНО ЗАРАДИШ? МОГУЋЕ ЈЕ!

Циљ ове привредне делатности није екстрапрофит, јер социјална предузећа не стварају богатство. Циљ је да људи који немају шансу на тржишту рада скромно зараде и уложе у производни материјал.